لحظه های ماندگار

۰۴ شهریور ۱۳۹۳ ۵
جشن دانش آموختگان رشته کامپیوتر
مسابقات سازه های ماکارونی
افتتاحیه پروژه های عمرانی
جشنواره دانشجویان برتر
چهارمین جلسه هیأت امنای استان